Καϊάφας, Πελοπόννησος Discovergreece.com
SCROLL

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στην Marketing Greece σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα δήλωση απορρήτου αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την παροχή των υπηρεσιών μας και την εν γένει επικοινωνία μας μαζί σας.

 

Τα πλήρη στοιχεία μας είναι:
Marketing Greece Ανώνυμη Εταιρεία Προώθησης και Ανάπτυξης του Τουρισμού (Marketing Greece AE)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : admin@marketinggreece.com
Ταχυδρομική διεύθυνση: Βουκουρεστίου 20, 10671, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3649080

 

 

Αντικείμενο και σκοπός της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής αποτελεί ο καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους η Marketing Greece συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και ειδικότερα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 (εφεξής «ο Κανονισμός») και τον ν.4624/2019.

Έννοιες/Ορισμοί Προσωπικών Δεδομένων

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η Marketing Greece και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως:

 • ο Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997,
 • η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) όπως έχει τροποποιηθεί (Οδηγία 2009/136),
 • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και τυχόν εφαρμοστικοί του νόμοι.
 • Ο Νόμος 4624/2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όταν η Marketing Greece επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φροντίζει ώστε:

 1. Να έχει συλλέξει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα αυτά, δυνάμει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει.
 2. Να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 3. Να μην κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο και επιτρεπτό δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιεί μόνο τα δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα σε σχέση με το σκοπό της γνωστοποίησης, ενώ λαμβάνει μέριμνα για την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων προτού προβεί σε αυτήν.
 4. Να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Επιπλέον να επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.
 5. Να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα.
 6. Να μη διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία. Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη:
  i) •για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει διάταξης νόμου (ιδίως στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως δικαιούχου υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ κ.λπ),
  ii) για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον
  iii) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, ή για στατιστικούς σκοπούς, αφού ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδωνυμοποίησης τους, και μόνον εφόσον οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν εξυπηρετηθούν μέσω της ανωνυμοποίησης των δεδομένων
  iv) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Σκοποί επεξεργασίας:

Η Marketing Greece συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής σκοπούς:

 1. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που της επιβάλει η νομοθεσία, αλλά και οι προβλέψεις του καταστατικού της για τους σκοπούς και τις δράσεις της, όπως ενδεικτικά:
  -Η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης και προβολής της χώρας εν γένει και διαφήμισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, διεθνώς αλλά και στο εσωτερικό, καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης επιμέρους τουριστικών περιοχών και τουριστικών προϊόντων.
  -Η μελέτη και έρευνα της διεθνούς και εγχώριας τουριστικής αγοράς.
  -Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος ταυτότητας (branding system) για τον ελληνικό τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κατά κατηγορία επίπεδο.
  -Η καταγραφή και ανάδειξη των ιστορικών, πολιτιστικών, λαογραφικών, γεωγραφικών, διατροφικών, ψυχαγωγικών, φυσικού περιβάλλοντος κ.λ. στοιχείων και χαρακτηριστικών της χώρας και των περιοχών της.
  -Η υποστήριξη στην προώθηση και προβολή προγραμμάτων, εκδηλώσεων και δράσεων, που εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και περιφερειακής τουριστικής πολιτικής και των σχετικών στρατηγικών σχεδιασμών του ελληνικού τουρισμού.
  -Ο σχεδιασμός εκστρατειών, προγραμμάτων και ενεργειών τουριστικής προβολής και διαφήμισης σε συνεργασία και συμπληρωματικά με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.
  -Η εκπόνηση μελετών επικοινωνιακής στρατηγικής για την τουριστική προβολή της χώρας, καθώς και επί μέρους τουριστικών περιοχών ή προϊόντων.
  -Η παραγωγή ή υποστήριξη της παραγωγής υλικού και εν γένει προϊόντων, των οποίων η περαιτέρω διάθεση συμβάλλει στην τουριστική προβολή της χώρας, καθώς και επί μέρους τουριστικών περιοχών ή προϊόντων.
  -Η υποστήριξη των φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών, που ασχολούνται με τον τουρισμό στην Ελλάδα.
  -Κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.
 2. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η νομοθεσία, ιδίως η ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία, αναφορικά με τους εργαζόμενους και προμηθευτές του,
 3. Προκειμένου να μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό ή και να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες,
 4. Προκειμένου να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών του και της υφιστάμενης νομοθεσίας
 5. Προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της,
 6. Προκειμένου να συνάπτει νόμιμα συμβάσεις και να ανταποκρίνεται στις νόμιμες υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν,
 7. Προκειμένου να προβαίνει σε έρευνα και μελέτες για στατιστικούς σκοπούς
 8. Προκειμένου να υλοποιεί δράσεις και να διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες παρουσιάσεις κ.λπ
 9. Προκειμένου να οργανώνει media/press trips δημοσιογράφων και blogger από το εξωτερικό
 10. Προκειμένου να υλοποιεί καμπάνιες και να προβαίνει στην παραγωγή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού
 11. Προκειμένου να παρέχει δυνατότητες προβολής παρόχων τουριστικών υπηρεσιών και ενημέρωσης του επισκέπτη μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της www.discovergreece.com


Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Marketing Greece επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

(α) η συγκατάθεσή σας,

(β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης,

(γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση,

(δ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας,

(ε) η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων.

Ποια δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία:

Αναφορικά με τους παραπάνω σκοπούς η Marketing Greece είναι δυνατόν να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:

 • Εργαζόμενοι ή/και εξωτερικοί συνεργάτες: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνα επικοινωνίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΑΜΚΑ και λοιποί αριθμοί μητρώων ασφαλιστικών ταμείων, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζομένου, στην προϋπηρεσία του, βιογραφικό σημείωμα, τυχόν συστάσεις προηγούμενων εργοδοτών.
  Σκοποί – Νόμιμη Βάση επεξεργασίας:

  • Η διαχείριση της σχέσης εργασίας. Η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας.
  • Η εκπλήρωση των εργοδοτικών υποχρεώσεων της Marketing Greece. Η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Marketing Greece με νόμιμη υποχρέωση.
 • Υποψήφιοι εργαζόμενοι/συνεργάτες: Η Marketing Greece συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων & συνεργατών κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως του υποψηφίου για κενή θέση εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η Marketing Greece συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας/συνεργασίας (π.χ. όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία κ.λπ.). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με την υποβολή αίτησης με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αποστέλλοντας ένα email στη σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Marketing Greece όπως ανακοινώνεται στην εκάστοτε σχετική ανακοίνωση/πρόσκληση), καθώς και μέσω του βιογραφικού που επισυνάπτει ο  υποψήφιος με την αίτησή του. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων εργασίας/συνεργασίας, η Marketing Greece μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω ερωτηματολόγια που αποκαλύπτουν πληροφορίες για τους υποψηφίους, προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω η καταλληλόλητα των υποψηφίων για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Εφόσον αναφέρονται στην αίτηση προς εργασία στοιχεία επικοινωνίας των προηγούμενων εργοδοτών και εφόσον ο υποψήφιος δηλώνει την ρητή προς τούτο συγκατάθεσή του, η Marketing Greece θα δύναται να επικοινωνήσει μαζί τους για να λάβει πληροφορίες σχετιζόμενες αποκλειστικά με την θέση εργασίας και την δυνατότητα/ικανότητα ανταπόκρισης του υποψηφίου στη θέση αυτή.
  Σκοποί – Νόμιμη βάση Επεξεργασίας:

  • Η συλλογή των δεδομένων των υποψηφίων γίνεται με σκοπό:
   • Την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποψηφίου προς συγκεκριμένη θέση εργασίας. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Marketing Greece.
   • Την τήρηση της αίτησης του υποψηφίου για τυχόν μελλοντικές κενές θέσεις εργασίας. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Marketing Greece.
   • Την επικοινωνία με προηγούμενους εργοδότες, τα στοιχεία των οποίων έχουν χορηγηθεί προς τούτο από τους υποψηφίους. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του υποψηφίου, εφόσον αυτή έχει χορηγηθεί.
  • Συμμετέχοντες και εισηγητές σε σεμινάρια, ημερίδες ή/και εκπαιδευτικές δράσεις: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, επάγγελμα κλπ. Επίσης δύνανται να ζητούνται επιπλέον από τη Marketing Greece στοιχεία που αφορούν στοιχεία βιογραφικού σημειώματος εισηγητών, ομιλητών κ.λπ
   Σκοποί – Νόμιμη Βάση επεξεργασίας:

Η συλλογή των δεδομένων των υποψηφίων γίνεται με σκοπό:

-Την υλοποίηση των ημερίδων, σεμιναρίων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Marketing Greece..

 • Δεδομένα εικόνας: Στο πλαίσιο υλοποίησης των ημερίδων, παρουσιάσεων, εκδηλώσεων και συναφών δράσεων και εκδηλώσεων της Marketing Greece είναι δυνατόν να πραγματοποιείται λήψη φωτογραφικού υλικού ή/και βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης για την τυχόν ανάρτηση στον ιστότοπο ή σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Marketing Greece.
  Σκοποί – Νόμιμη Βάση επεξεργασίας:

Η συλλογή των δεδομένων εικόνας γίνεται με σκοπό:

 -Την διαχείριση των εκδηλώσεων. Η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των εκδηλώσεων και των σκοπών τους. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Marketing Greece. 

 • Δεδομένα επικοινωνίας (email, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κ.λπ):προσώπων τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία με τη Marketing Greece σε σχέση με τους σκοπούς της και τις δραστηριότητές της , δεδομένα επικοινωνίας δημοσιογράφων προκειμένου να αποστέλλονται δελτία τύπου και ενημερώσεις για τις δράσεις, καμπάνιες  και εκδηλώσεις της Marketing Greece και δεδομένα επικοινωνίας προσώπων που έχουν δηλώσει την επιθυμία και τη συναίνεσή τους να λαμβάνουν ενημερώσεις από τη Marketing Greece (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική θυρίδα, ιδιότητα, επάγγελμα, τηλέφωνα επικοινωνίας).
  Σκοποί – Νόμιμη Βάση επεξεργασίας:

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται με σκοπό: 

-την αποστολή ενημερώσεων για τις  δράσεις, καμπάνιες και εκδηλώσεις της Marketing Greece. H νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση προσώπων που επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση από την Marketing Greece για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις της καθώς και για τις εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού ή το έννομο συμφέρον της Marketing Greece, εφόσον τα στοιχεία έχουν αποκτηθεί νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης συνεργασίας της εταιρίας με το υποκείμενο.

 • Δεδομένα επικοινωνίας και προσωπικών στοιχείων δημοσιογράφων και blogger οι οποίοι συνεργάζονται με την εταιρία, στο πλαίσιο οργάνωσης και πραγματοποίησης media/press trip : ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ

Σκοποί – Νόμιμη Βάση επεξεργασίας:

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται με σκοπό:

 • Την οργάνωση και πραγματοποίηση του media/press trip του δημοσιογράφου ή blogger από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Marketing Greece.

Για την πραγματοποίηση του ταξιδιού και την οργάνωση του από την Εταιρία είναι απαραίτητη η διαβίβαση των στοιχείων που έχει συμπληρώσει ο επισκέπτης στην ειδική φόρμα που του ζητείται από την εταιρία, σε αεροπορικές εταιρίες ή/και τουριστικά καταλύματα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σχετικές κρατήσεις μετάβασης και διαμονής του επισκέπτη στην Ελλάδα.

Για την ανωτέρω επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του, ο επισκέπτης ενημερώνεται ειδικώς μέσω του ειδικού εντύπου (media trip request form).

 • Δεδομένα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προσώπων που προβαίνουν στη λήψη/χρήση οπτικοακουστικού υλικού του content library της εταιρίας

Σκοποί – Νόμιμη Βάση επεξεργασίας:

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται με σκοπό:

Την παραχώρηση οπτικοακουστικού υλικού σε πρόσωπα με στόχο την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Marketing Greece για την ταυτοποίηση των προσώπων που αποκτούν δικαιώματα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού. 

 • Δεδομένα χρηστών των διαδικτυακών τόπων της Marketing Greece.

Για την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών της εταιρικής ιστοσελίδας της Marketing Greece (www.marketinggreece.com), δείτε εδώ την σχετική πολιτική cookies ……………..

Για την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών της διαδικτυακής πλατφόρμας της εταιρίας www.discovergreece.com, δείτε εδώ την πολιτική απορρήτου της


Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Η Marketing Greece δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν στην υγεία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του. Είναι πιθανόν τα δεδομένα αυτά να μην ανήκουν πάντοτε σε άμεσα συναλλασσόμενους με τη Marketing Greece αλλά και  σε τρίτους (λ.χ. μέλη της οικογένειας εργαζομένου, τέκνα κ.ο.κ.).

Σκοποί – Νόμιμη Βάση επεξεργασίας:
Η συλλογή των δεδομένων γίνεται με σκοπό:

-Nα ανταποκριθεί η Marketing Greece στις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η νομοθεσία, ιδίως η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.

 

Διαβίβαση Δεδομένων

Η Marketing Greece δύναται να διαβιβάζει δεδομένα στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ, ο οποίος ασκεί αποφασιστικό έλεγχο/κυριαρχική επιρροή στη Marketing Greece, καθώς και στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων» στην οποία ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ ασκεί επίσης αποφασιστικό έλεγχο/κυριαρχική επιρροή, τόσο για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνεργατών ή/και εργαζομένων, όσο και για λόγους ενημέρωσης των υποκειμένων για τις δραστηριότητες και τις δράσεις των εν λόγω τριών «συνδεδεμένων» νομικών προσώπων.

Περαιτέρω η Marketing Greece δύναται να διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, για την υποστήριξη της λειτουργίας του (π.χ λογιστική υποστήριξη, μισθοδοσία, τεχνική υποστήριξη) αλλά και την υποστήριξη των δράσεών της (π.χ παραγωγή οτικοακουσιτκού υλικού, υποστήριξη διαδικτυακών τόπων της κ.λπ).

Είναι επίσης πιθανόν η Marketing Greece να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους, όταν αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωση της ή εναλλακτικά σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, οφείλει να ενημερώνει επαρκώς τα υποκείμενα των δεδομένων προτού προβεί στην εν λόγω διαβίβαση.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  η Marketing Greece οφείλει να ελέγχει εάν:

 • Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση.
 • Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η Marketing Greece δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο Κανονισμός (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ).

 

Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

Η Marketing Greece τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας, μετά το τέλος της οποίας τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία άλλη περίοδος διατήρησης (ασφαλιστική, εργατική νομοθεσία κ.λπ).

Τα βιογραφικά σημειώματα ή/και τα τυχόν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια του αιτούντα μια θέση εργασίας/συνεργασίας τηρούνται στη Marketing Greece για χρονικό διάστημα ενός έτους και μετά καταστρέφονται, εκτός αν  υπάρχει υποχρέωση τήρησης του σχετικού φακέλου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω συμμόρφωσης με την οικεία νομοθεσία.

Στις περιπτώσεις παροχής προσωπικών δεδομένων απ’ ευθείας από το υποκείμενο προκειμένου αυτό να λαμβάνει newsletter και λοιπές ενημερώσεις από τη Marketing Greece, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι την τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειμένου, η οποία μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης.

Στις περιπτώσεις οργάνωσης media/press trip η Marketing Greece τηρεί τα δηλωθέντα απ ευθείας από το υποκείμενο προσωπικά δεδομένα έως την ολοκλήρωση του ταξιδιού του.

 

Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H Marketing Greece φροντίζει ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 1. Το δικαίωμα πρόσβασηςστα δεδομένα.
 2. Το δικαίωμα διόρθωσηςτων δεδομένων.
 3. Το δικαίωμα διαγραφήςτων δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).
 4. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςτων δεδομένων
 5. Το δικαίωμα στη φορητότητατων δεδομένων
 6. Το δικαίωμα αντίρρησηςστην επεξεργασία των δεδομένων

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων  θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του/σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η Marketing Greece υποχρεούται, εντός μηνός από την ταυτοποίηση του αιτήματος, να σας ενημερώσει για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος η Marketing Greece οφείλει να σας ενημερώσει για τυχόν άρνηση της να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης.

Η Marketing Greece μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

Σε περίπτωση που η Marketing Greece επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως εκτελών την επεξεργασία, τότε διαβιβάζει τα σχετικά αιτήματα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εξέταση και την ικανοποίηση τους.

Για την άσκηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@marketinggreece.com και στον τηλεφωνικό αριθμό: 210 3649080.

 

Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί περαιτέρω επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα http://www.dpa.gr.

 

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H Marketing Greece μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική κατά καιρούς, για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές και για λειτουργικούς σκοπούς.

Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας πολιτικής θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Marketing Greece με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να γνωρίζετε ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

Η παρούσα Πολιτική αναρτήθηκε στις 24.5.2018 και ακολούθως τροποποιήθηκε/επικαιροποιήθηκε την 13/04/2021.